0348 - 565 778
contact@michelbijleveld.nl

Algemene voorwaarden

Hoge service
Groot assortiment
25 jaar ervaring

Pagodetent

Festivalpagode

Alu-hallen

Podia

Marktkramen

Flextenten

Overig verhuur

Gratis offerte

25 jaar ervaring
100% gecertificeerd
Inclusief op- en afbouw
Assortiment direct leverbaar
Offerte aanvraag
Jaarlijkse tevreden
Klanten waaronder:

gecertificeerd

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u liever persoonlijk contact?
0348 - 565 778
 1. Bij meer dan één Huurder zijn Huurders tegenover Verhuurder hoofdelijkverbonden voor al hetgeen uit of in verband met het gehuurde verschuldigd is.Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.
 2. De stijging van kosten, die voor Verhuurder na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mede in verband met het gehuurde optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten-, mag Verhuurder aan Huurder doorberekenen. Een stijging van de BTW of een andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.
 3. Bij niet-tijdige betaling raakt Huurder, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, over het achterstallige bedrag direct opeisbaar een rente van één procent per maand verschuldigd of - indien hoger - de wettelijke rente.Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Verhuurder mag voorts, voorzover hij het gehuurde nog niet heeft afgeleverd, de aflevering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen.Blijft ook na een schriftelijke aanmaning betaling binnen de aangezegde nadere termijn uit dan is Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor Verhuurder verbonden zijn aan de inning van wat Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, komen voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 450 euro.Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voorzover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Verhuurder is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar verschuldigd in geval van: (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van/op huurder, beslag onder Huurder, besluit van Huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, meer dan twee maal niet-tijdige betaling door Huurder.
 4. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Verhuurder blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien door Verhuurder voldaan.
 5. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen.Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtauto's. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen door verhuurder en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.
 6. Het door Verhuurder niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door Verhuurder weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.Behoudens voorzover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet-tijdige ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan Verhuurder aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.
 7. Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een ander onderverhuren of weder verhuren of anderszins in gebruik geven.Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Verhuurder voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder.Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte - bij installatie door Verhuurder nainstallatie - nauwgezet op eventuele manco's en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco's en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco's en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder te worden gemeld. Tijdig gemelde manco's en gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk - naar keuze van Verhuurder - reparatie of vervanging.Alleen manco's en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder.Echter ontbinding kan slechts indien Verhuurder na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco's en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voorzover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.
 8. Aansprakelijkheid voor schadeSchade, waarvoor Verhuurder rechtens jegens Huurder aansprakelijk is, wordt aan Huurder vergoed, zij het met inachtneming van de volgende bepalingen:
 9. Schade bestaande of voortvloeiende uit letsel of aantasting van de gezondheid of uit beschadiging, vernietiging of vermissing van zaken van Huurder of derden wordt vergoed tot maximaal een bedrag van Euro 1.134.450,50 per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit éénzelfde oorzaak. Betaalt Huurder aan een derde een vergoeding voor schade in de vorige zin bedoeld, dan komt deze binnen de in de vorige zin vermelde limiet voor vergoeding in aanmerking, alleen voorzover Verhuurder krachtens de wet jegens de derde tot vergoeding van die schade verplicht zou zijn.
 10. Schade, die niet bestaat of voortvloeit uit letsel of aantasting van de gezondheid of uit beschadiging, vernietiging of vermissing van een zaak, wordt in totaal per overeenkomst vergoed tot maximaal vijftig procent van de totale netto huurprijs (bruto-huurprijs minus BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de huurovereenkomst waarmee de schade ten nauwste samenhangt, met dien verstande dat de vergoeding in totaal per overeenkomst nimmer meer zal bedragen dan € 22.689.
 11. Op straffe van verval dient een schade binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld en dient verder aan Verhuurder desverzocht alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de schade.
 12. Rechtsvorderingen terzake van voor vergoeding in aanmerking komende schade (toekomstige schade daaronder begrepen) verjaren binnen 12 maanden na de veroorzaking daarvan.
 13. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen schadevorderingen van derden behoudens voorzover Huurder aantoont dat de betreffende schade - mede gelet op de voorgaande bepalingen - in de verhouding tussen Huurder en Verhuurder voor rekening van Verhuurder komt.
 14. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst - voorzover niet anders bepaald - met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd diens recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet.Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer Huurder voorlopig surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien met betrekking tot de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard wordt, of indien huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.Na einde van de huurovereenkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking van Verhuurder door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij Verhuurder.Voor iedere kalenderweek, dat Huurder nalaat het gehuurde aan Verhuurder ter beschikking te stellen verbeurt hij een boete van 20 % van de totale huursom, zulks onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
 15. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat Huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
 16. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Verhuurder doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan de Verhuurder een bedrag betaalt van:25 % van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum.40 % van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste tot en met de 61ste dag voor de opleveringsdatum.60 % van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum.70 % van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen voor de opleveringsdatum
 17. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Voorwaarden van Huurder gelden niet dan voorzover schriftelijk anders is overeengekomen.De rechter van de woonplaats van verhuurder is bevoegd om van geschillen die voortvloeien uit de huurovereenkomst kennis te nemen.

Voordelen

25 jaar ervaring
Groot assortiment
Hoge service
Gratis offerte!

Contact

2017©  by Blank Bean | Algemene voorwaarden